ای بابا

قیل وقال راه انداختی

 این همه فریاد برای چیست

زندگی زیباست

من هم می دانم

اما دست آن بچه

یک لقمه نان نیست

آن زن دربازار دست فروشی می کند

 آن مرد با نگاه

زن را تحقیر کرد

بازهم می گویی زندگی زیباست 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید