دخترک!

دخترک شاد وخندان

بی خیا ل

دخترک غمگین

نا لان وگریا ن        

هردوی آنها یکنفر

یکنفر هر دوی آنها

&&&&&&&&&&&&&&

امشب آمدم در خوابت و آهنگ زندگی

برایت نواختم لا، لا ،لا

یعنی وقت خواب

بی ، بی ، بی

بیدار شو ، بیدار

وقت کار و زندگیست

&&&&&&&&&&&&

 ا تا قک حصا ری من

یک میز

بی رنگ

یک پرده سبز

همین وهمین

یک د فتر خا طرات

با مداد سیاه ترا شیده

که کو چکتر وکو چکترشده

&&&&&&&&&&&&

من بیزارم 

از این همه ریا

من نا راحت

سارا گرفته

&&&&&&&&&&&&&&

خا نه فقیرانه ترا دیدم

چه زیبا آراسته بودی

کاش دوربین داشتم ...        

&&&&&&&&&&&&&&

او دوست داشت خا نه اش مثل تو با

تو دوست داشتی خا نه ات مثل من با شد

ومن دوست داشتم خا نه ام مثل آرزو ها یم با شد

&&&&&&&&&&&&&&&&&

به انتظار بلیط سینما

به من که رسید تمام شد

&&&&&&&&&&&&&&

صدای قدم ها یت را شنیدم

نگاه کردم

هیچکس نبود

&&&&&&&&&&&&&&

از من پر سید زندگی چند حرف است

گفتم وارد زندگی شوی یک دنیا حر ف است 

 


 

/ 0 نظر / 4 بازدید