همراه با من بخوان !

سلام خوبید شکر خدا چه خبر؟ راستی نما یشگاه پلیس رفتید .قسمت شهدا را دیدید ؟ نوشته شده بود رفقا  ما رایاد کنید. حتی با یک صلوات

آن پسر سر باز است

 آن مرد پلیس است

آن زن معلم است

آن زن پرستا راستواین جا هم ایران است

وطن من سر زمینم..... دوستت دارم

*************

چراغ های کوچه پس کوچه ها ی

خیا بان را روش بگذار، شا ید گرگی

در راه باشد !

***********

با یک دسته گل سرخ 

به دیدار یار رفت

با گلاب سنگ قبررا عطرآگین کرد

یک سلام وبعد سکوت کرد

*********

 یادته بهار که از راه رسید

گفتی تا بستا ن در راه است

پاییز هم از راه رسید

اما تو نیامدی

*********

من آماده برای سفر رفتن با تو بودم

روسری بر سر کردم

نگاه به ساعت !

از پشت پنجره ! نگاه کردم

ودلشوره عجیبی پیدا کردم اما تو نیا مدی !

*******

امروزپسچی زنگ خا نه را زد

و من در انتظا ر نامه

افسو س که پستچی

اشتبا ه زنگ زد

*********

وقتی تو هستی

آسمان صاف است

وخبری از رعد برق نیست

وقتی تو هستی پرنده ها با آواز شا ن

آمدنت را خبر می دهند

وقتی تو هستی زندگی جر یان پیدا می کند

 وقتی تو هستی من از هیچ نمی ترسم

*********

دخترک پشت چراغ قرمزبا دسته ای از فال حا فظ

در انتظار دو پرنده عا شق

ومشتا ق به زند گی

********

صدا قتم را در عشق دیدی

چراغ خا نه را روش می گذارم

تا تو ببایی

ای سر باز وطن

************************

 کتا ب دعا را در دستا نت

قطره اشکی در گوشه ی چشمت حلقه زده بود

تو در عا لم خود بو دیکا ش مرا هم دعا می کردی

*********

حیف نیست من آرزوی ترا ندانم و تو آرزوهایت را بدون آنکه بگویی در سینه ات حبس کنی.حیف نیست گل خنده در چهره ات شکوفا نشود وتبسمی در گوشه ی از لبت نباشد ومن ذوق کنم وتو ذوق کنی ودیوار های خانه شاد شوند وکور شوند آنهایی که نمی توانستند ببیند که دنیا خوشحا ل وهمه پا یکو بی می کنند.از این خو شحالی که در خانه مان در شهرمان ودر سرزمینما ن هست ومن می گویم اسپند دود کنیم کورشوند حسودان و همه در آرامش هستند وهمه چراغ های خانه شان کم سو نیست .

 

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
آيدين

در دلم عشق کسی خانه ندارد... کس جای درین منزل ویرانه ندارد ... دل را به کف هر که دهم باز پس آرد.. . کس تاب نگهداری دیوانه ندارد ...

نيماهومن

سلام مهربون ممنون ازحضور سبزت وبلاک و دلنوشته هات عاليست زيباست و ساده و صميمی بازم بيا شادبمان و سبزسبز

ازاد

سلام ممنون و ارزو می کنم شما هم سربلند باشيد

ازاد

سلام ممنون و ارزو می کنم شما هم سربلند باشيد