تو همیشه در حال نوشتن هستی !ومن در حال سوال کردن از تو؟وتو به خا طر سوا ل ها یم مرا !  محکوم کردی ومن گفتم نوشتن را دوست دارم سوال کردن را هم دوست دارم پس جرم من چیست ؟

 .......................... 

                                      

 

می گوید : می ترسم

 می گویم : ازچی؟

می گوید : ازدورویی

می گویم : این حرفها چیه! اصلا پیدا نمیشه

می گوید : می ترسم

می گویم : دیگه ازچی !؟

می گوید : از نامردی

می گویم  : این حرفها را نزن که اصلا پیدا نمیشه خنده

می گوید : خوش به حالت

/ 0 نظر / 5 بازدید