مطالب کوتاه

امروز بهار با تابستا ن حرف زد

تا بستان با پاییز

پاییز با زمستان

ومن به حرفهای آنها گوش فرا دادم

فهمیدم آنها بدون هم هیچ هستند   

                                هیچ

............

گلهای یاس را 

بدرقه راهت کردم

تا بوی یاس تا آ نسرابدیت همراهت باشد

..................

امروزبا قدم های  تند در گوچه پس گوچه های شهرراه رفتم

ودرراه ودرآن سوز سرماآن پرنده را دیدم

کزکرده بود

................

فردا دیر استکه اگر نگویی

مهربا نی زیباست

.........

دلم گرفته فکر نکنی

از روزگارازساد گی 

                   خودم

...............

از پشت پنچره ی اتا قکمبه دور دستها نگا ه کردم

پیرمردی عصا بدست

کودکی سوار بر دوچرخه

شاداب وخندان

زن آبستنیآهسته آهسته

قدم بر می داشت

ماشینی با سرعت...

دیگر چیزی ندیدم

/ 0 نظر / 3 بازدید