62

گفت...بخاطر گرانی چاپ کتاب،شاید هم حذف داستان چشمک هایم؛

...داستان هایم را در وب، فیسبوک...زبان

وایبرتعجب

روزنامه های داخلی و خارجی منتشر می کنمقهقهه

تا آمدم بگویم:

از خواب پریدمدروغگو

/ 0 نظر / 8 بازدید