سینما

گلسا خانم گلبهار،گلپونه همراه با گلی کوچولو

رفتن طرف سینما

با اتوبوس رفتن

چقدرتو! صف ایستاد ن
 اما به ذوق سينما

متوجه صف نشدن با همديگه مي گفتن و مي خنديدن

براي خودشان چه ذوق و شو قي د اشتن

وقتي از سينما برگشتن

دل گلي کو چو لو

به قا رو قورافتا د

سا ندويجي نزدیک سينما

با دست به گلسا جونش نشو ن داد

گلسا خواهر بزرگه

دلش براي گلي کو چولو کمی سوخت

کمي سرخ و سفيد شد

ساعت و ياد آوري کرد....

/ 0 نظر / 4 بازدید