طبق معمول...

شعر هایم را چاپ نخواهی کرد

خُب نکن، پشیمان نیستم

نامه هایم بی جواب ماند

خُب باشد. حکمتی ست

تخمین که زدم١٠٠٠میلیون

این شب ها شعر سرودم فقط برای تو

می گویی مجرم است

خُب باشد

بی دفاع است در میان این همه درد

تو برایش ساختی

هیس ، ساکت من حرفی نخواهم زد من در کُمام

/ 0 نظر / 11 بازدید