کو تاه وشاید خواندنی

از دور دستها آهنگ شادی را می شنوم

وچراغ خانه را روشن می گذارم

ودر انتظارآمدنت خواهم بود

......................

گنجشکها در انتظار دانه یی

اما دریغ از یک دانه .....

.......................

زیر آسمان پر ستاره

برایت هرلحظه دعا می خوانم

تا ایمان بیاوری                                                            

آرزوها یت در خیا ل

نخواهد بود

............................

تو قلبت را به من هدیه کن

ومن معرفتم را

.....................................

به طرف امامزاده رفتم

در گوشه ی نشستم

قطره اشگی ریختم

تسبیح سبز را دانه به دانه

آرام وشمرده در زیر لب

نجوا دادم

آرام از امامزاده بیرون آمد م.

تا هفته دیگر...

...........

راستی چرا بعضی روزها ، با روزهای دیگر فرق دارد

 

..............................................

 

قبل از اینکه به درجا ت بالا برسی سعی کن یک انسان خوب باشی......................................................

تو می توانی خوب باشی  پس شک نکن

.................

رنگهای شاد به تو حسادت می کنند که تو فقط سیاه را دوست داری

...............

بین مداد سیاه ات با خودکار سبزت فرق نگذار

...............

کلید خوشبختی محکم در دستا نت نگهدار

........................

مراقب گلهای رز با ش خیلی با احساس هستند

........................

تا حالا دقت کردی وقتی می خندی چه زیبا می شوی

...........................

مرا فقط در شادیت شریک ندان دوست دارم ،دوست تنها یت با شم

.........................

از شکست نترس از بی ایمانی بترس

 ............................

اگر یک روز کار خوبی انجام دادم بهم بگو با صدای بلند . راستی یا دت

نرود اگر اشتبا ه کردم بازم بهم بگوولی آهسته

................................

 وقتی می بینم همیشه بهترین راه حل را انتخا ب می کنی به وجود ت افتخار

 می کنم

 ...................................

 تو وقتی خودت را دوست نداری چطور می توان باور کنم که مرا دوست خواهی داشت

..................................................

چرا اینقدر تردید داری تو می توانی کلاس خنده را در خانه ات اجرا کنی امتحان کن ...   

..............................

در هر کجا ی دنیا هستی باش ولی این سه چیز را حتما همراه خودت ببر1- ایمان 2-عشق 3- تعصب به وطنت

...........

وقتی از خانه آمدی بیرون خودخواهی را در خانه بگذار ..

........................................

ودر یک جمع چند نفری سعی نکن سو گل باشی فرصت را به دیگران هم بد ه

............................................

پاییز است ،نقاشی نیست

.............................................

یک نا مه برای دوست یا همسر ویا هر کسی که دوست دوست داری بنویس مهم نیست اگر اشتباهی ب،پ شدمهم مفهوم نا مه است

...........................................

دیدی وبلاگم چه زشت است ! ولی مطمین با ش زیبا خواهد شد

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید