حرف هایم را که نشنید ی

پس صبوری کن

شعرهایم را بخوان

نه ! به شعر ها یم نخند

یکبار د یگر از اول بخوان

پس چرا ؟

غمگین شد ی

دلت برای من سوخت

یا خودت ؟

***************

وقتی قاب عکست را دیدم

 

خنده ام گرفت

 

صورت شاد، خندانی داشتی

 

ندیدم صورت شاد،بشاشی

 

همه اخمو ، ناراحت

 

وقتی ترا دیدم

 

خنده ام گرفت

 

بگو چطور می خندی

 

که من مردم از این

 

قیافه عبو س ،ناراحت خودم

 

بگو چطور می خندی ؟


/ 0 نظر / 4 بازدید