جاده طو لا نی را پشت سر گذا شتم

 

به مقصد رسیدم

 

شهر را دیدم

 

آسمان یک رنگ بود

 

..........................................

 

درترا فیک سنگین تهران

 

من شاعرشدم

 

...........................................

زیبا گفتی ازمهربانی

 

با قلم درشت خواهم نوشت

 

.......................

یک روز سوال کردی ؟ برج آزادی بزرگترین است یا میلا د ! 

 

وبعد گفتی خوش بحال پرنده

 

.................

دیشب درخواب

قران را ازحفظ خوا ندم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید