دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

مطالب کوتاه
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱٧
 

امروز بهار با تابستا ن حرف زد

تا بستان با پاییز

پاییز با زمستان

ومن به حرفهای آنها گوش فرا دادم

فهمیدم آنها بدون هم هیچ هستند   

                                 هیچ

............

گلهای یاس را 

بدرقه راهت کردم

تا بوی یاس تا آ ن سرابدیت همراهت باشد

..................

امروزبا قدم های  تند در گوچه پس گوچه های شهرراه رفتم

ودرراه ودر آن سوز سرما آن پرنده را دیدم

کزکرده بود

................

فردا دیر است که اگر نگویی

مهربا نی زیباست

.........

دلم گرفته فکر نکنی

از روزگارازساد گی 

                   خودم

...............

از پشت پنچره ی اتا قکم به دور دستها نگا ه کردم

پیرمردی عصا بدست

کودکی سوار بر دوچرخه

شاداب وخندان

زن آبستنی آهسته آهسته

قدم بر می داشت

ماشینی با سرعت...

دیگر چیزی ندیدم