دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۱
 

زیر آسمان پر ستاره
برایت هر لحظه دعا می خوا نم
تا ایمان بیاوری آرزو ها یت در خیا ل
نخواهد بود

**********

صدای باران می آید

چه زیبا می نوازد

.......

 کا ش امشب آسمان پر از ستاره می شد
ومن می تو انستم آن ستاره
که از همه پر نور تر است به تو هد یه کنم

**************************

او به من حرفی نزد
من خودم فهمیدم
روزگار غریبی ست ...


*****************

من بهتر از خودت می دانم
که تو مهربان تر ین بودی
نگران نباش
من یاد آوری می کنم......


********************
صدای باران را می شنو م
دلم برای زن همسا یه می سوزد
از شیروانی خانه اش
آب چکه ،چکه می کند
کا سه آبی گذا شتم
سقف خانه ویران
زن همسا یه نا لان
*********************
تو به مانند دریای آبی
آسمان آبی
پاک وزلال هستی
ومرغان در یایی
دستجمعی با هم
هم آواز شدند
وتوچون پری دریا یی
قصه هادر خاطر می مانی