دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٠
 

سلام اي هم وطن خوبید خدا شکر

**************************************************

نمي دانم مي دانيد يا نه  فيلم" رفيق بد" ميگم اي داد که هر چي مي کشيم از رفيق بد ه البته به خودم و شما نيستم به اونهايي که رفيق بد دارند

داشت يادم مي رفت . پيشنهاد مي کنم برويد اين فيلم را ببينيد هر چند خودم هنوز اين فيلم را نديدم   حا لا فکر نه کنيد با تهيه کننده فا ميلم دارم تبليغ مي کنم دوست دارم شما ها شاد با شيد.آخه از شما چه پنهان مي گو يند خند ه خيلي چيز ه خو بيه با ورکنيد را ست مي گو يم.البته شما بهتر از من مي دانيد من فقط خوا ستم ياد آوري کنم هر چند از اين فيلم دو سا عته شا يد نيم سا عتش تازه آن هم بصورت پرا کنده خنده دار باشد اي با با من چرا هنوز فيلم نديده قضا وت مي کنم شا يد دو سا عتش خند هدار با شه و پو لمان هم هدرنه داده با شيم.

چي متوجه نشدم ؟ گفتيد وقت نمي کنيد هيچ اشکالي ندارد يا سي ديش را بگير يد يا اگر نخوا ستيد به يکي از اعضا ي خا نواده بگو يد به نمايندگي شما برود و مو به مو تعر يف کند چطوره ديگه بها نه يي نيست ؟  ( البته پو لش هم خودتا ن دست تو جيب مبا رکتا ن بکنيد )

و  شما هم قا ه قا ه بخند يد هم ، دل خودتا ن را شاد کرديد هم دل اون کسي که داره برا يتان تعريف ميکنه خو شحا لش مي کنيد که چه خوب و با هيجان درست مثل خود ...................