دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٩
 

سلام خداقو ت خوبید خدا را شکر لبخند

را ستی می دونید آنها یی که جدی تر ند احسا سا تی ترند ! اینو چی ؟ می دو نید غذای منا سب  مشکل تند خو یی را حل می کنه ! با ور کنید را ست می گو یم البته من کا رشنا س تغذ یه نیستم اینها را از مجله و روز نا مه ها می خوانم من نمیگم ولی میکن ( اسفناج داروی ضد افسردگی است ) حا لا د یگه خود دا نید از من گفتن ، اه راستی بقیه ا ش را نگفتم غلا ت ، ماهی و انواع جا نواران در یا یی ، گو شت و سیر در تعد یل خلق وخوی مو ثر است فقط یا دتا ن با شد زیاد نخوردید چرا ؟ چون زیادی خو ش اخلا ق می شوید از من گفتن

*****************

آسمان را آبی و پرنور

در ذهنم نقا شی کردم

 سارا مداد رنگی

آبی ، سبز ، زرد وسفید 

 را در دستا نم قرا ر داد