دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۸
 

پرند گان وماهی های قرمز

هم فهمید ند وقتی تو هستی شعر می گو یم

گلها ی یا س 

هم می دا نند که زندگی با تو زیبا ست

وآسمان آبی هم می دا ند

اگر تو نبا شی

آسمان ابری خواهد شد

.............................

اسپند دود کن

حسودان آ رام

پشت در ایستا ده اند

................

 با تو نیستم

با خودم هستم

گاهی بد نیست

با اتو بوس به روی

..............

چقدر خوب بود

الان تلویز یون را روشن می کردم

یه بر نامه شاد داشت

آخه من خسته ام

.............

چرا پشیمان شدی

برو...

گل فروشی

فقط یک شاخه گل بخرچشمک

آن وقت خواهی فهمید او مهر با نتر

از دیروز خواهد بودلبخند

**************

وقتی ناراحت می شوم

باران می با رد

وقتی عصبا نی می شوم

آسمان هم رعد و برق می شود

چه همبستگی !

**************

کتا ب آسما نی را با زکردم

کلمه به کلمه آن را خواندم

فهمیدم زندگی زیبا ست